Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

İdrar Kaçıran Hastalar İçin; Ürodinami Testleri


Ürodinami; alt üriner sistemin depolama ve boşaltım fonksiyonlarını ortaya koymak için yapılan tetkiklere verilen genel addır. Mesane sanki idrarla doluyormuş gibi belli bir hızla serum fizyolojik ile doldurulur. Daha sonra hastadan mesanesini boşaltması istenir. Bu esnada mesane, üretra ve idrar tutan kasların verdiği tepkiler ölçülür. Bu işlemde amaçlar; alt idrar yollarının fonksiyonlarını objektif olarak izlemek, idrar kaçırmanın sebebini araştırmak ve uygun tedavi seçimini sağlamak olarak sıralanabilir.

 

Nörojenik hastalıklara bağlı idrar yolu semptomları olan,

İdrar kaçırması olup medikal tedaviye cevap vermeyen,

İdrar kaçırma nedeniyle cerrahi tedavi planlanan,

Cerrahi tedaviye rağmen idrar kaçırması devam eden,

50 yaş altı veya 80 yaş üstü prostat cerrahisi planlanan,

Yüksek miktarda (300 cc üstü) artık idrara sahip, idrarı boşaltım şikayetleri olan ve cerrahi tedavi planlanan,

150 cc’den fazla idrar yapamayan ve cerrahi planlanan

Prostat ameliyatları sonrası idrar kaçıran,

Çocukluk çağı işeme bozuklukları olup böbrekleri etkilenmiş hastalara ürodinami uygulanabilmektedir.

 

Kliniğimiz sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde değil, tüm Türkiye’de en sık ürodinami yapılan ve yorumlanan merkezlerden birisidir. Senede yaklaşık 1.000 (Bin) hastaya bu işlem gerçekleştirilmekte, bu sayede idrar kaçırmanın altında yatan nedenler aydınlatılmakta ve hastalar en uygun tedaviye yönlendirilmektedir. Aynı zamanda bu ünitede ihtiyaç halinde hastaların idrar yollarının ve mesanesinin görüntülenmesi amacıyla sistoskopi yapılabilmekte, bu sayede bazı hastalıklarda tanının daha net ortaya konması sağlanabilmektedir.

Ürodinami Ünitesi’nde; kliniğimizden ‘’İnkontinans ve Nöroüroloji’’ alt branşıyla ilgilenen Doç.Dr. Ömer Bayrak sorumluluğunda yetişkin hastalara, ‘’Pediatrik Üroloji’’ ile ilgilenen Yrd.Doç.Dr. Haluk Şen sorumluluğunda ise çocuk hastalara ‘’biofeedback tedavi’’ uygulanmaktadır. Yine her ay rotasyonla kliniğimizden bir asistan arkadaşımız bu ünitede, sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında hastaların ürodinamilerini yorumlamakta ve ürodinamik traselerin incelenmesi konusunda tecrübesini artırmaktadır. Bu ünitede hastaların her türlü hazırlığında, ekipmanların kurulumunda ve hastaların işlem öncesi bilgilendirilmesinde; Teknisyen Ahmet Temir ve Hemşire Elif Kılıç oldukça üstün bir gayret sarf etmekte olup, özverili bir şekilde hastalara yardımcı olmaktadırlar.